Välkommen till Förskolan Stella Nova

Förskolan Stella Nova

Förskolan Stella Nova ligger i Hallonbergen som är en del av Sundbyberg. Förskolan ligger på bottenvåningen i ett trevåningshus och avdelningarna ligger på en lång rad efter varandra. I mitten finns köket som ett hjärta mellan de yngre barnen och de äldre. För närvarande finns det över hundra barn fördelade på fem åldershomogena grupper, och deras familjer representerar mer än 30 länder.

1993 startade Stella Nova som ett aktiebolag, på initiativ av familjerna som var förutseende nog att vilja värna om en framtid med ett förhållningssätt som bygger på det kompetenta barnet. Stella Nova är medlem i organisationen Reggio Childrens vänner och har ett nära samarbete med Reggio Emilia i Italien och med skolor och organisationer i Holland, Tyskland och Norge. Öppenhet, delaktighet, mångfald och pluralism, forskning, kommunikation, material, dokumentation, miljö, syn på barn och förändring, är honnörsord i en förskola för det kompetenta barnet.

Idag finns nästan tvåtusen företag i Sundbyberg och staden har gått från att vara en industristad till en stad med flera högteknologiska företag, både stora och små. Staden växer och just nu byggs nya kontorslokaler kallat Sundbypark i kvarteret Fröfjärden mellan Hallonbergen och E18. Där ska finnas cirka 60 000 kvadratmeter kontorsyta när bygget är klart. Några exempel på företag som är etablerade i Sundbyberg är SEB med 2300 anställda, Connex Sverige AB med 650 anställda och Ericsson med 500 anställda. Allt fler företag etablerar sig i Sundbyberg. På bara ett år har ökningstakten varit 22 procent mot övriga landet där medel ligger på 7,8. Stadsdelen Hallonbergen är en del av det så kallade ”miljonprogrammet” och byggdes under slutet på sextio- och början på sjuttiotalet. Den dåvarande statsministern Olof Palme invigde den förskola som idag är Stella Nova.

Stella Novas sex principer

Öppenhet, Delaktighet, Mångfald och pluralitet, Forskning, Kommunikation och Förändring.
Stella Novas verksamhet bygger på formulerade principer som är förankrade i förskolans organisation och synliga i den vardagliga verksamheten.
Principerna ska utgöra en grund för förskolan att bygga vidare på men får samtidigt inte bli statiska eller tas för givet. Det behövs en daglig koppling mellan principer och handling.
Stella Novas principer och värden är tydliga vilket underlättar för pedagogerna i sitt handlande och de levs därför att de genomsyrar allt som görs varje dag.

Förskolans värden

Vänskap, empati, samarbete, respekt, lärande och tillit utgör några av förskolans levande värden som ska vårdas och uppmärksammas av vuxna. Värdegrunden som finns på Stella Nova är synlig på väggarna och i miljön.
I dokumentationer finns många röster om vänskap, fotografier på hjälpsamhet, familjerna, projekt som innehåller samarbete och kooperativt lärande, empatiska handlingar, hjälpsamhet och livsfrågor.
Allt för att kommunicera värdegrunden men också för att stödja och uppmuntra den. Barn har rätt att möta samma respekt som vuxna förväntar sig.
Förskolans värden ligger till grund i vårt delaktighetsarbete med familjerna, för vilka val vi gör i vår vardag, för den barnsyn förskolan har tagit ställning för, vad vi väljer att se och hur vi ser på barns lärande. Förskolans värden behöver levas och kännas i en anda av ömsesidig respekt, annars är de inte möjliga och förblir endast tryckta ord på ett dokument.

Stella Nova är en förskola i Sundbyberg