Start » Privatisering av förskolor och skolor

Privatisering av förskolor och skolor

Skolor ska vara lika för alla

Detta är ett hett ämne som går varmt hos många politiker och annat folk i landet. Privatiseringen av skolor har hållit på under en längre tid och det diskuteras friskt om det är bra eller dåligt för den svenska skolpolitiken, men lärarnas riksförbund anser att det nästan bara finns fördelar med statlig skola. Sverige är känt att få höga poäng när det kommer till skolor och kunskap men detta kan enligt vissa få en negativ effekt av privatiseringen. Det sägs vara negativt för både ekonomin och lockar mindre lärare då lönen och villkoren blir sämre och sämre trots att det spåddes bli bättre av privatiseringen.

Skolor som privatiseras

Privatisering innebär att skolor inte längre är en offentlig verksamhet utan ägs av en eller flera privatpersoner. Detta har varit ett mycket omtalat ämne och det finns åsikter åt båda hållen om det är positivt eller negativt med privatisering av skola och förskola. Det menas att det har skett försämringar inom skolresultat samt att det blir för stora skillnader mellan de privata och kommunala skolorna. Med skillnader menas att elever inte får likvärdig undervisning och att skolarbetet inte håller samma kvalitet landet runt.

Det diskuteras även att lärarnas status och yrkesrykte har försämrats i och med privatiseringen av landets skolor. Lärare utan utbildning kan anställas och det blir inte den konkurrens om de bästa lärarna som man hade förväntat sig. Både lönen och arbetsvillkoren har hållits nere av både de privata och kommunala skolorna. I och med att lärare utan utbildning kan anställas innebär det att det kan bli försämrad undervisning och den kunskap som ska nå ut till eleverna blir ojämn mellan de privata och kommunala skolorna.

Ojämnt i fördelningen

Ekonomiskt sätt kan det hända att skolor har reats ut till ett pris som är väldigt lågt. Satsningen per elev skiljer sig från skola till skola och där kan det framstå som orättvist då det i en skola kan satsas 67 000 kronor per elev medan grannskolan till exempel endast satsar 37 000 kronor. För att en skola ska vara vinstdrivande krävs oftast relativt låga löner och stora klasser. Detta lockar tyvärr ett mindre antal personer till att söka lärarutbildningar.

Det finns riktlinjer som en fristående skola måste följa för att kunna klassas som en skola, men det blir ändå en obalans i både ekonomi, kunskap och elevantal. Privatiseringen gör att de kommunala skolorna oftast får större klasser med lägre slutbetyg vilket för med sig att de fristående skolorna har högre snittbetyg. Det har genomgåtts kontroller huruvida betygssystemet är orättvist då de privata skolorna har egen betygsättning jämfört med de kommunala som går efter samma system i hela landet. Det råder alltså mycket delade meningar om privatiseringen av skolor.

Generösare bidrag till fristående skolor

De fristående skolorna sägs få mer generösa bidrag än de kommunala samt har även ett högre betygssnitt som dels grundar sig i att föräldrarna till eleverna oftast är välutbildade personer. En annan anledning är att det förs ett annat betygssystem på de privata skolorna än på de kommunala. Detta gör att utbildningsnivån runt om i landet blir väldigt obalanserad och det skiljer mycket bland landets skolor i både kunskap och lärande. Läraryrket drabbas även negativt av privatiseringen då det inte fick den effekt man önskade.